Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja

Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja Horizontalni serklaž ili nadvoj se izvodi pomoću YTONG "U" elemenata. U formirani kanal postavi se armatura koja se zatim zalije betonom. "U" elementi se postavljaju istim postupkom kao i YTONG blokovi, s tim što se čeono međusobno zalijepe tankoslojnim malterom. Radi sprečavanja pojave termičkih mostova, sa vanjske strane unutar kanala ugraditi sloj dodatne termoizolacije debljine 1-2 cm.
Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja Nadvoji se izrađuju tako što se prvo postavi donja oplata sa podupiračima kao osloncima, na koju se kasnije polažu YTONG "U" elementi kao trostrana oplata.
Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja U tako formirane kanale umeću se gotovi armaturni koševi, koji se kasnije zalivaju betonom granulacije 0-16 mm. Armaturu usvojiti prema prethodno izrađenom statičkom proračunu.
Izrada horizontalnog serklaža ili nadvoja Poslije izbetoniranog nadvoja, moguće je odmah nastaviti zidanje YTONG blokovima. Podupirače na izgrađenoj konstrukciji je potrebno ostaviti sve do konačnog očvršćavanja betona.